معماری آرت نوو
ART NOUVEAUبرخی منابع مطالعاتی برای این سبک:
- از زمان و معماری ، منوچهر مزینی
- فضا زمان معماری ، زیگفرید گدئین ، ترجمه منوچهر مزینی
- شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب ، دکتر محمد منصور فلامکی
- تاریخ معماری مدرن ، لئوناردو بنه ولو ، ترجمه سیروس باور
- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ، وحید قبادیان
- " سبک شناسی آرت نوو در معماری معاصر ایران " ، دکتر سعید حقیر