"كوچك زیاد است" برای مدرنیست‌ها یك كانسپت و مفهوم تعریف شده و مشخص است كه همواره در پی كم كردن جزییات ناخواسته اند. هدف مینیمالیستها در طراحی، نمایش جوهره ذاتی جز و كل هر چیز است.خواه قسمتی از قاشق و چنگال باشد و خواه فضای گالری یا یك خانه.
تجلی مینیمالیزم در معماری و در كلیه هنرها،احتمالا به جنبش فن و
هنر،كه از بی نظمی های ویكتورین دوری می جوید-باز می گردد. ویلیام موریس یكی از بانیان اساس این تفكر و بنیانگذار اصول مدرنیستها و هوادار صداقت و صراحت در بكاربردن مصالح وسازه،فن اجرای ساختمان را یك عمل تمام عیارهنری می بیند.امروزه مسجل است كه مینیمالیزم از فلسفه فكری و معماری میس ون دروهه و تمایل وی به كاهش تزیینات در كار نشات گرفته است.میس فضا را همچون جریانی آزاد و مطبوع در بین تودهداخلی بنا و همچنین داخل و خارج هدایت می كند. تمایل میس نه تنها كاستن جزییات بلكه پیوند میان معماری و طبیعت نیز بوده است. می توان گفتكه شیشه مهمترین مهمترین ماده برای مدرنیست‌های اولیه به حساب می امد كه پیوندی غیرمترقبه بین درون و برون ایجاد می كرد.